Technická správa budov

Technická správa budov
Technická správa budov

Princípom technickej správy je zabezpečenie korektnej prevádzky a údržby bytového domu, a ak je to potrebné, prípravu krokov na postupné zlepšovanie technického stavu objektu s jeho následnou realizáciou.
Správou každého bytového domu sa u nás zaoberá samostatný technik. Ten zabezpečuje všetky služby spojené s technickou a prevádzkovou správou bytového domu.

1. V technickej oblasti je správca povinný

 • vykonávať pravidelné obhliadky bytového domu
 • zabezpečovať vedenie technickej evidencie o bytovom dome a zaznamenávať všetky zmeny
 • vypracúvať zoznam potrebných opráv a údržby
 • zabezpečiť bežnú údržbu a opravy menšieho rozsahu a vykonávať dozor nad nimi
 • zabezpečiť opravy a vykonanie opatrení v nevyhnutnom rozsahu aj bez súhlasu vlastníkov za účelom odvrátenia bezprostredne hroziaceho nebezpečia alebo vzniku škody, prípadne jej nárastu (o takejto situácii a opatreniach je nutné vlastníkov bezodkladne informovať)
 • vypracúvať harmonogram revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení a zabezpečiť jeho realizáciu
 • zabezpečiť výkon opatrení uložených revíziami alebo kontrolami
 • vykonávať odbornú účasť na kontrolách štátneho odborného dozoru

2. V oblasti prevádzky nehnuteľnosti je správca povinný zabezpečovať

 • všetky služby spojené s užívaním a prevádzkou domu spočívajúce najmä v dodávke vody, plynu, elektrickej energie, odvoze a likvidácii odpadu, kominárskych prácach, servise výťahových zariadení; uzatvorenie zmlúv na tieto služby, výkon činností vyplývajúcich z plnenia týchto zmlúv pre správcu
 • dodávku tepla
 • dezinfekciu, dezinsekciu, deratizáciu
 • dokumenty a činnosti na úseku BOZP a PO
 • upratovanie domu, domovnícke služby vrátane zimnej služby
 • 24 hod. výkon havarijnej služby pri poruche rozvodov elektrickej energie, plynu, kúrenia, vody a kanalizácie na základe zmluvy o dielo