Vyregulovanie

Čo je vyregulovanie

V rámci komplexnej obnovy staršieho bytového domu netreba po zateplení a prípadnom vybudovaní vlastnej kotolne zabúdať ani na vyregulovanie vykurovacej sústavy. Aj tejto krok dokáže priniesť dodatočné úspory, a to až do 20 percent.

Konkrétne zníženie nákladov na vykurovanie po vyregulovaní závisí od tepelno-technických vlastností objektu, vykurovacej sústavy a režimu vykurovania.

Tri hlavné úlohy

Samotné vyregulovanie pozostáva z troch hlavných úloh. Prvou je zabezpečenie správneho prerozdelenia prietoku medzi jednotlivými vykurovacími telesami v bytovom dome. Čo skvalitní rozdelenie tepla medzi jednotlivé byty a izby.

Druhou úlohou je ochrana pred hlukom radiátorov, ktorý často počuť pri meniacich sa tlakových pomeroch. Búchanie alebo pískanie radiátorov môže byť naozaj nepríjemné hlavne v nočných hodinách.

Nežiaduce zvuky sa však môžu objaviť aj po vyregulovaní. Tie spôsobujú nekvalitné ventily, ktoré si vlastníci vyberú, aby ušetrili na vstupnej investícii. Preto okrem ceny treba vyberať aj podľa skúseností s danou značkou.

Vlastníkov sa ale najviac dotýka tretia úloha a to je dosahovanie úspor tepla. Vyregulovaním sa odstráni problém prehrievania alebo naopak nedokurovania jednotlivých priestorov.

Termostatické ventily

V rámci vyregulovania sa na radiátory inštalujú ventily s termostatickými hlavicami, ktoré regulujú teplotu v miestnosti. To znamená, že vlastník si môže teplotu v miestnosti regulovať. Ak sa teplota v izbe zníži pod požadovanú úroveň snímací senzor vo vnútri termostatickej hlavice otvorí ventil a radiátor sa zohreje.

A naopak, ak teplota v miestnosti sa zvýši, senzor sa rozpína a voda do radiátora sa priškrtí. Takýmto spôsobom sa zabráni prekurovaniu jednotlivých miestností a otváraniu okien v zime z dôvodu vysokej teploty v byte.

Pozor na vetranie

Chladný vzduch z otvoreného okna v zime dokáže termostatickú hlavicu „oklamať“. Ak vetráte a nemáte hlavicu na nule, radiátor začne veľmi silno kúriť, pretože teplota v okolí termostatu sa zníži. A vám môže citeľne narásť spotreba. Preto si musíte dávať pozor, aby ste radiátor pri vetraní vždy vypínali.

Spravodlivejšie účty

Súčasťou vyregulovania je spravidla aj montáž pomerových meračov, ktoré namerajú presné spotreby tepla jednotlivých vlastníkom. Pri rozúčtovávaní tepla tak správca môže teplo rozpočítať nielen podľa podlahovej plochy bytu, ale aj podľa pomerových meračov tepla. A teda skutočnej spotreby jednotlivých bytov. Pomer v akom sa náklady na teplo rozpočítavajú si môžu vlastníci určiť na domovej schôdzi.

Ako ušetriť za teplo

Konečné množstvo tepla, ktoré obyvateľ bytového domu spotrebuje, a teda aj zaplatí, závisí od viacerých faktorov. Niektoré sú priamo v rukách spotrebiteľa a na niektorých sa musí dohodnúť celý bytový dom, pričom na dosiahnutie maximálneho efektu treba dodržať istú postupnosť. Vplyv na spotrebu tepla má, samozrejme, aj vývoj počasia.

S cieľom znížiť spotrebu tepla v bytových domoch sa odporúča dodržať uvedený postup:

1. Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy s osadením termostatických ventilov

Toto opatrenie má z hľadiska vynaložených nákladov a dosiahnutého efektu najväčší význam. Spotrebiteľ si sám môže aktívne regulovať spotrebu tepla, čo v praxi znamená napríklad nastavenie denného a nočného režimu vykurovania, individuálnej teploty v miestnostiach v čase neprítomnosti a podobne. Na dosiahnutie očakávaného výsledku treba zrealizovať obe opatrenia naraz. Osadenie termostatických ventilov bez hydraulického vyregulovania by nemalo zmysel.
Príklad
Zníženie teploty v byte o 1 °C predstavuje asi 6-percentnú úsporu nákladov na teplo. V praxi to znamená, že ak spotrebiteľ zníži teplotu v miestnosti z 23 °C na 20 °C, môže ušetriť približne 18 % nákladov na vykurovanie. Takáto regulácia sa dá využiť napríklad počas neprítomnosti ľudí v byte. Teplotu stačí nastaviť na asi 16 až 17 °C.

2. Osadenie pomerových meračov tepla

Osadenie pomerových meračov tepla v rámci bytového domu má zvyčajne vplyv na spotrebiteľské správanie sa členov jednotlivých domácností. Ich motivácia vykurovať rozumne a úsporne narastá, pretože už nešetria pre celé spoločenstvo vlastníkov bytov, ale sami pre seba.

3. Zateplenie bytového domu

Z úsporných opatrení je zateplenie celého bytového domu finančne najnáročnejšie. Jeho realizácia sa odporúča až po vyregulovaní a osadení termostatických ventilov. Ak by totiž obyvatelia nemohli regulovať teplo v bytoch, dochádzalo by k zbytočnému prekurovaniu a následnému vetraniu. Toto spotrebované teplo by domácnosti museli tak či tak zaplatiť. Celkovému zatepleniu bytového domu by malo predchádzať aj individuálne utesnenie okien, respektíve ich výmena.
Príklad
Ak sa byt nachádza v nezateplenom bytovom dome, má napríklad 70 m2 vykurovanej plochy a nemá hydraulicky vyregulovanú vykurovaciu sústavu, namontované termoregulačné ventily a pomerové rozdeľovače tepla na vykurovacích telesách, jeho spotreba tepla na vykurovanie bude v priemere 111 kWh/m2, čo je ročne 12 778 kWh. V prípade zateplenia by táto spotreba mohla klesnúť na polovicu.

Ak sa byt nachádza v nezateplenom bytovom dome, má napríklad 70 m2 vykurovanej plochy a nemá hydraulicky vyregulovanú vykurovaciu sústavu, namontované termoregulačné ventily a pomerové rozdeľovače tepla na vykurovacích telesách, jeho spotreba tepla na vykurovanie bude v priemere 111 kWh/m2, čo je ročne 12 778 kWh. V prípade zateplenia by táto spotreba mohla klesnúť na polovicu.

4. Zamedzenie únikov tepla na chodbách bytových domov

Zbytočnému prúdeniu chladného vzduchu, podchladzovaniu chodieb a následne aj bytov sa dá zamedziť sústavným zatváraním vchodových dverí do bytového domu.

Ďalšie tipy pre domácnosti
Vypínať či nevypínať vykurovacie telesá pri dlhšej neprítomnosti?

Vykurovacie telesá sa odporúča nevypínať, len nastaviť na nižšiu teplotu. Pri úplnom zatvorení ventilov dochádza k podchladeniu priestoru a nábeh vykurovania na požadovanú teplotu trvá dlhšie a vyžaduje si vyššiu spotrebu tepla.

Ako vetrať?

Vetrať treba intenzívne a krátko – tak, aby sa vymenil vzduch v miestnosti a zároveň aby sa priestor nadmerne nevychladil.

Ako najefektívnejšie využívať vykurovacie telesá?

Vykurovacie telesá odovzdávajú teplo sálaním a prúdením do miestnosti. Preto sa nemá pred ne umiestňovať nábytok (napríklad pohovky) či zakrývať záclonami alebo závesmi, ktoré siahajú až po podlahu. Ideálne sú také záclony, ktoré sa končia asi 5 cm nad parapetnou doskou. Chladný vzduch z okien tak klesá priamo k vykurovaciemu telesu, kde sa ohreje a následne prúdi do miestnosti. Výkonnosť vykurovacích telies možno zvýšiť aj osadením izolačnej vrstvy na stenu pod okno za teleso (napríklad polystyrén, korok a podobne), prípadne jej doplnením reflexnou vrstvou z hliníkovej fólie.