Výber realizátora – ako postupovať

Výber realizátora prebieha na základe predložených cenových ponúk na schôdzi vlastníkov, resp. schôdzke vlastníkmi vopred splnomocneného výboru. Ak nemá BD určený splnomocnený výbor na výkon výberového konania, na schválenie realizátora je potrebná nadpolovičná väčšina vlastníkov zúčastnených na schôdzi po hodine.

Cenovú ponuku realizátor spracováva na základe poskytnutého výkazu výmer (tzv. „slepého“ rozpočtu) z projektovej dokumentácie obnovy. Niektorí realizátori pri vypracovávaní ponúk požadujú súčinnosť vlastníkov alebo správcu – obhliadka, osobná konzultácia naceňovaných prác. Prístup potenciálnych realizátorov k obhliadke domu môže veľa napovedať o serióznom prístupe k zákazke a odbornosti projektanta a zhotoviteľa diela.

Medzi hlavné kritériá výberu by mali patriť referencie (opis činností, za ktoré bola firma zodpovedná, prípadne aj s kontaktmi na zástupcov príslušných domov), cena, platobné podmienky, licencia na zatepľovanie obvodových plášťov budov vydaná Technickým skúšobným ústavom stavebným, n.o. a osvedčenie k používanému zatepľovaciemu systému (zoznam firiem s pridelenou licenciou nájdete na webe TSÚS, n.o.), technické a personálne zázemie, lehota výstavby a komplexnosť dodávky. Určite by sa mal na výberovom konaní preukázať oprávnením na podnikanie v stavebníctve (živnostenský list, výpis z obchodného registra).

Upozornenie: najlacnejšia ponuka nie je vždy kvalitatívne aj tá najlepšia.