Stavebný dozor

Kto je stavebný dozor?

Stavebný dozor je oprávnená osoba, ktorej povinnosti určuje § 46b Stavebného zákona. Je nezávislá od obidvoch zmluvných strán – investora (vlastníkov) aj stavebnej firmy.

Zastupuje záujmy vlastníkov bytov pri významnej obnove a kontroluje priebeh a kvalitu realizácie významnej obnovy. Kvalitný stavebný dozor je zárukou dodržania projektu, kvality použitého materiálu, odborne a kvalifikovane vykonanej práce. Zaisťuje tiež plnenie technických noriem a predpisov bezpečnosti práce.

Z horeuvedeného vyplýva, že funkciu stavebného dozoru môže vykonávať iba autorizovaná osoba s osvedčením a pečiatkou.

Vlastníci bytov si niekedy túto osobu mýlia s tzv. technickým dozorom (TD). Technický dozor nie je činnosťou uvedenou v stavebnom zákone. Takúto „funkciu“ môže vykonávať zástupca stavebníka (investora), pričom kontroluje realizáciu stavby najmä z ekonomického hľadiska. TD nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za stavbu ako SD, jeho podpis nie je vyžadovaný v prípade uhrádzania faktúr z prostriedkov MDVRR SR (štátna dotácia na systémové poruchy) alebo ŠFRB (0% až 2% úver).

Výška odmeny

Pri obnove bytového domu ide o občasný stavebný dozor, ktorý sa zúčastňuje na kontrolných dňoch, preberá práce, ktoré budú ďalšou činnosťou zakryté (kotvenie, podklad pod omietky a podobne) odsúhlasuje súpisy vykonaných prác a podobne.

Dá sa dohodnúť mesačný paušál alebo hodinová sadzba. Pri hodinovej sadzbe je potrebné tiež nájsť spôsob, ako budú hodiny evidované. Štandardné sadzby sa pohybujú okolo 20,- € za hodinu na základe dohody o vykonaní práce. Fakturačne sú sadzby vyššie.