Prečo mať projektovú dokumentáciu

Ak ste sa vo vašom bytovom dome rozhodli pre obnovu/odstránenie systémových porúch/zateplenie, ďalším logickým krokom je objednanie kvalitnej projektovej dokumentácie. Nakoľko je takáto obnova rozsahovo aj finančne náročná, nie je možné ju bez nej vykonať a je vyžadovaná aj stavebným zákonom. V tomto ponímaní projektová dokumentácia zaručuje správne a bezpečné riešenia či už z pohľadu vlastníka, statiky alebo ochrany prírody a krajiny.

Aj keby ste oslovili dve či tri realizačné firmy, aby rovno predložili rozsah a cenu stavených prác, nikdy by ste nevedeli porovnať, ktorá ponuka je pre váš konkrétny dom lepšia. Každá z týchto firiem by spravila svoj vlastný odhad potrebného materiálu a nevyhnutných prác.

Stanoviť rozsah obnovy bytového domu jednoznačne prislúcha len autorizovanému projektantovi z oblasti stavebníctva, ktorý dokáže posúdiť stav konštrukcií a detailov a navrhne optimálne riešenie obnovy budovy, vrátane odstránenia porúch. Trh ponúka množstvo inžinierov a architektov. Pri hľadaní sa, okrem správcu, môžete obrátiť na webové portály Slovenskej komory stavebných inžinierov, Slovenskej komory architektov prípadne na stavebný úrad v mieste bydliska.
Vami oslovený odborník musí mať autorizačnú pečiatku a osvedčenie o povolení vykonávania takejto činnosti. Pri jeho výbere odporúčame dbať na jeho predchádzajúce skúsenosti s obnovou bytových domov.

V prípade záujmu o výber spomedzi viacerých projektantov je potrebné, aby ste im zadali jednotné požiadavky. V cenových ponukách by mal byť uvedený okrem ceny aj rozsah dokumentácie, rozsah autorského dozoru či lehota vypracovania dokumentácie.
Ubezpečte sa, že projektová dokumentácia bude, okrem výkresovej časti, obsahovať aj komplexné tepelnotechnické posúdenie stavebnej konštrukcie, projekt organizácie výstavby, projekt požiarnej ochrany, projekt bleskozvodu, návrh farebného riešenia pohľadových konštrukcií, posúdenie statického riešenia v rámci odstránenia systémových porúch, rozpočet a výkaz výmer stavebných prác a materiálov. Hoci je samotná projektová dokumentácia dielom viacerých projektantov špecialistov, vždy ju musí zastrešiť jeden odborník-projektant, t. j. stavebný inžinier alebo architekt.

Nespoliehajte sa na to, že ušetríte, ak kúpite hotový projekt pripravený pre rovnaký dom. Každá stavba je špecifická a rôzne sú aj predstavy vlastníkov o optimálnom riešení detailov. Aj preto sa oplatí vyzvať vlastníkov, aby spísali a prípadne fotograficky zdokumentovali, akým spôsobom sa nedostatky na vonkajšom plášti budovy prejavujú v ich konkrétnom byte. Na najväčšie problémy môžete projektanta vopred upozorniť.

Keď držíte v rukách vypracovanú projektovú dokumentáciu, viete koľko peňazí bude zhruba bude stáť to ktoré revitalizačné opatrenie.
Prečo je kvalita vypracovania projektu dôležitá?
Nekvalitne spracovaný projekt je často technicky nerealizovateľný. Dôsledky chýb pri projektovaní sa odstraňujú len ťažko.

Projektanti, ktorí dokumentáciu zostavia všeobecne pre určitú stavebnú sústavu/typ domu od stola, nezachytia všetky problémy konkrétneho bytového domu a projekt sa stáva pre vás nevyhovujúcim.
Dodatočné náklady pri korektúrach môžu prevýšiť aj najvyššiu cenovú ponuku z výberového konania. Stáva sa, že projektant navrhne riešenie detailov, ktoré nevyhovuje konkrétne vášmu bytovému domu, prípadne uvedie nesprávne údaje vo výkaze výmer alebo opomenie niektorý technologický krok. V situácii, keď realizačné firmy vypracujú cenovú ponuku podľa takéhoto nedokonalého projektu a vy vyberiete víťaza, ktorý až pri realizácii zistí problém, ťažko ho presvedčíte, že cenu nemožno dodatočne zvýšiť.

Zdroj: internet