Štátny fond rozvoja bývania

Štátny fond rozvoja bývania

UPOZORNENIE: zmena od 1.1.2018 (Vyhláška č. 283/2017 Z.z.)

Jedná sa o získanie finančných prostriedkov z úverov s ročnou úrokovou a sadzbou 0% až 2% p.a. na max. 20 rokov v závislosti od typu obnovy bytového domu (viď tabuľka typov obnovy).

Z úverov ŠFRB je možné financovať len max. 75% z obstarávacej ceny (OC). Finančné krytie zvyšných 25% je na vlastníkoch BD, pričom musí BD zdokladovať aj ponechanú mesačnú rezervu z tvorby FO na účte vo výške 20% (výnimkou z potreby vlastných zdrojov je zateplenie BD pod podmienkou dosiahnutia energetickej triedy A1 a A0 a výmena výťahov – viď tabuľka).

Výpočet výšky úveru

  • Ak sa na jednej stavbe budú realizovať súčasne dva z typov obnovy bytového domu, určí sa spoločná úroková sadzba vo výške nižšej z hodnôt úrokovej sadzby pre dané typy obnovy.
  • Ak sa na jednej stavbe budú súčasne realizovať tri a viac typov obnovy, spoločná úroková sadzba sa určí odpočítaním 0,5 percentuálneho bodu z najnižšej úrokovej sadzby priradenej k použitým typom obnovy.
Typ obnovy BD Úroková sadzba v % Max. úver Splatnosť úveru v rokoch
Zateplenie BD (skolaudovaný do 31.12.2001) 1 85,- €/m² ZP a zároveň max. 75% z OC 20
Zateplenie BD (skolaudovaný do 31.12.2001), dosiahnutie energetickej triedy A1 alebo A0 0,5 100,- €/m² ZP a zároveň max. 100% z OC 20
Odstránenie SP BD 1 70,- €/m² PP a zároveň max. 75% z OC 20
Výmena výťahu 0,5 70.000,- €/výťah a zároveň max. 100% z OC 20
Modernizácia výťahu 0,5 50.000,- €/výťah a zároveň max. 75% z OC 20
Výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla v BD 0,5 70,- €/m² PP a zároveň max. 75% z OC 20
Iná modernizácia BD 2 90,- €/m² PP a zároveň max. 75% z OC 20

Vysvetlivky: OC – obstarávacia cena, BD – bytový dom, ZP – zatepľovaná plocha, SP – systémová porucha, PP – podlahová plocha

 

Spôsoby ručenia (musí schváliť na schôdzi alebo písomným hlasovaním 2/3 väčšina všetkých vlastníkov):

  1. bankovou zárukou– v tomto prípade je žiadateľ povinný k žiadosti predložiť: záväzný prísľub banky, mandátnu zmluvu, resp. zmluvu o záruke, kde sa banka zaväzuje žiadateľovi v prípade priznania úveru poskytnúť bankovú záruku, ktorá obsahuje jednoznačný záväzok banky uhrádzať za žiadateľa (dlžníka) včas a v stanovenej výške príslušné splátky úveru vrátane úrokov v prípade, ak dlžník si túto svoju povinnosť neplní za obdobie 3 a viac mesiacov. V prípade poskytnutia úveru ŠFRB na účel obnovy ručí bankovou zárukou počas celej doby splácania úveru
  2. nehnuteľnosťou– ako predmetom záložného práva zriadeného v prospech ŠFRB (záložného veriteľa), pričom zakladaná nehnuteľnosť nemusí byť vo vlastníctve klienta, (záložcom) môže byť tretia osoba, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti (hodnota nehnuteľnosti určená znaleckým posudkom musí byť vo výške 1,3 násobku poskytnutého úveru). List vlastníctva (s údajmi o nehnuteľnosti) a znalecký posudok (určujúci hodnotu nehnuteľnosti) sú nevyhnutnou súčasťou návrhu klienta na ručenie. Klient je povinný poistiť nehnuteľnosť proti prírodným živlom s podmienkou vinkulácie v prospech ŠFRB (ak by nastalo poistné plnenie) a to počas celej doby splácania úveru
  3. fondom prevádzky, údržby a opráv– záložné právo sa zriaďuje k súčasným a budúcim finančným prostriedkom fondu voči všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, so zriadením ktorého súhlasila 2/3 väčšina všetkých vlastníkov v Notárskom centrálnom registri záložných práv (NCRzp) + vinkuláciou 3 mesačných splátok poskytnutého úveru na účte, ktorý pre vlastníkov otvorí ŠFRB + vinkuláciou poistnej zmluvy. Výška poplatku za registráciu NCRzp je určená notárom (verejne dostupný zoznam notárskych poplatkov).

Vypracovanie záložných zmlúv, vypracovanie žiadosti o registráciu záložnej zmluvy ako aj registráciu si musia zabezpečiť vlastníci na svoje náklady.

Okná v spoločných častiach BD, v prípade, že nespĺňajú kritériá minimálnych tepelnoizolačných vlastností, je potrebné vymeniť všetky.

Pri bytoch vo vlastníctve fyzických osôb sa toleruje max. 15 % bytov, kde nebudú okná (nespĺňajúce kritériá minimálnych tepelnoizolačných vlastností) vymenené.

Správca/SVB predkladá v mene BD písomnú žiadosť na ŠFRB v termíne od 15.1.-30.9. príslušného roka prostredníctvom Miestneho úradu (MÚ), pod ktorého jurisdikciu spadá.

Žiadosť je po posúdení na MÚ (do 10 pracovných dní) zaregistrovaná do systému elektronického príjmu žiadosti, kde je automaticky vygenerované a žiadateľovi oznámené poradové číslo žiadosti v celkovom poradovníku ŠFRB.

 


Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a záznamov zo zdrojov http://vasspravca.com je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Váš správca spol. s r.o. porušením autorského zákona.