Nenávratná štátna dotácia

Nenávratná štátna dotácia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na odstránenie systémových porúch BD

Jedná sa o nenávratný príspevok štátu na odstránenie systémových porúch bytového domu vo výške 50-70% rozpočtových nákladov na odstránenie systémovej poruchy, max. však 14,- až 20,- € na m² čistej plochy bytov – výška % aj príspevku v € závisí od typu systémovej poruchy (definujú zákony č. 443/2010 Z.z., č. 134/2013 Z.z. a nariadenie vlády č. 228/2013).

K podaniu žiadosti o štátnu dotáciu musí BD zdokladovať prítomnosť vlastných zdrojov v požadovanej výške (min. 30-50% z rozpočtových nákladov v závislosti od systémovej poruchy) výpisom z účtu FO, resp. zmluvou o splátkovom úvere z komerčnej banky.

V prípade úspešnej žiadosti musia VB použiť najprv vlastné zdroje, čo dokladujú kópiami faktúr dodávateľa a výpisom z účtu FO, kde je vidieť termín úhrad dokladovaných faktúr na účet dodávateľa.

Projektová dokumentácia musí obsahovať kompletný projekt odstránenia systémovej poruchy, evidenčný list, odborný posudok v zmysle požiadaviek Zákonov.

Horuevedená dotácia sa týka vyslovene iba odstránenia systémových porúch domu, nie je možné ju poskytnúť na inú investíciu.

Stavbu nie je možné začať realizovať pred posledným dňom termínu podávania dotácie. V opačnom prípade stratia vlastníci na dotáciu nárok.

Ak vlastníci začnú stavbu v roku, v ktorom im nebola priznaná dotácia, ďalší rok nie je možné o štátnu dotáciu na už hotové práce požiadať – nedajú sa refakturovať dodatočne.

Termín na podanie žiadosti o štátnu dotáciu je len v období od 15.1. do 28.2. kalendárneho roka – k tomuto termínu musia byť všetky kritériá splnené.


Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a záznamov zo zdrojov http://vasspravca.com je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Váš správca spol. s r.o. porušením autorského zákona.