Možnosti financovania obnovy

Obnova a modernizácia „našich“ domov je jednou zo zásadných priorít našej spoločnosti, preto jednou z našich významných aktivít je aj získavanie finančných prostriedkov na investície pre domy, ktoré spravujeme – teda bankových úverov, nenávratných dotácií a grantov.

Bankový úver na financovanie obnovy, resp. modernizácie spoločných častí a spoločných zariadení domu predstavuje jeden z najrýchlejších spôsobov ako si zabezpečiť financie na obnovu, resp. modernizáciu domu. Naša spoločnosť už niekoľko rokov vybavuje pre domy v našej správe bankové úvery a snažíme sa aby každý jednotlivý úver bol „šitý na mieru“ – pre konkrétny bytový dom. Vzhľadom na niekoľkoročnú spoluprácu s bankami majú domy v našej správe dohodnuté skutočne výhodné úverové podmienky. Podmienky čerpania úveru ako aj splátkové kalendáre dohadujeme individuálne podľa potrieb toho ktorého domu. Úvery je možné splácať aj dlhšiu dobu ako povedzme 15-20 rokov, čo je výhodné najmä u tých domov, ktoré plánujú uskutočniť celkovú obnovu domu „v jednom kroku“ a vlastníci nemajú finančné možnosti na to, aby výrazne navýšili príspevok do fondu opráv. Taktiež nároky na zabezpečenie úveru sú podstatne nižšie ako kedysi. Ručenie za tento typ úveru bytmi sa nevyžaduje.
To, že sa jedná naozaj o najrýchlejší spôsob získania financií na obnovu bytového domu dokazuje aj objem poskytnutých úverov pre domy v našej správe. Kompletnú agendu súvisiacu s vybavením úveru pre dom zabezpečíme my. Rozhodnúť sa však musia samotní vlastníci – v zmysle Zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sa od vlastníkov vyžaduje odsúhlasenie si úveru dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
Pre domy v našej správe sme vybavili viac ako 70 bankových úverov v celkovom objeme za ako 16,4 mil. EUR, t.j. cca 494 mil. Sk.

Pre „naše“ domy získali aj nezanedbateľný objem nenávratných dotácií na odstránenie systémový porúch bytových domov ako aj grantov zo zdrojov Európskej banky na obnovu a rozvoj v rámci programu zameraného na podporu rozvoja energetickej efektívnosti v bytovom sektore. Agenda okolo vybavovania týchto dotácií je náročnejšia, právny nárok na ich poskytnutie nie je a úspešnosť pri ich získavaní do značnej miery závisí aj od rýchlosti vlastníkov – ako rýchlo sa vedia rozhodnúť a zareagovať na podmienky príslušného grantového programu. My, ako správca, informujeme domy v našej správe o možnostiach a podmienkach konkrétnych grantových programov a navrhujeme jednotlivým domom najoptimálnejší postup realizácie obnovy a najvýhodnejší spôsob financovania, snažíme sa urobiť všetky kroky k tomu, aby bol dom úspešný pri získavaní dotácie.

  • štátne dotácie na odstránenie systémových porúch bytových domov: v objeme viac ako 1,5 mil. EUR, t.j. približne 46,4 mil. Sk
  • granty Európskej banky pre obnovu a rozvoj (SLOVSEFF): za viac ako 580.000 EUR, t. j. viac ako 17 mil. Sk.

Získavanie finančných prostriedkov pre domy v našej správe prostredníctvom grantov, resp. úverov s podmienkami „šitými na mieru“ pre konkrétny dom je jednou z našich hlavných aktivít. Samozrejme je to len jedna z oblastí, v ktorých sa pre domy v našej správe snažíme zabezpečiť krajšie a komfortnejšie bývanie, s cieľom dosiahnuť aj určitú finančnú úsporu znížením energetickej náročnosti. Štandard bývania v našich domoch sme pozdvihli na kvalitatívne vyššiu úroveň, čo dokazujú aj nasledovné čísla:

  • opravili a zateplili sme strechy v hodnote viac ako 1,3 mil. EUR (viac ako 39 mil. Sk)
  • zrealizovali sme hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému na „našich“ domoch v objeme za viac ako 520 tis. EUR (viac ako 15,6 mil. Sk)
  • zabezpečili sme bezpečnejšie bývanie pomocou DEK systému pre „naše“ domy za viac ako 211 tis. EUR (viac ako 6,3 mil. Sk)

V momentálnom období v spolupráci s bankovými inštitúciami využívame zdroje Grantov EBRD MUNSEFF a zdroje Európskej investičnej banky. Rovnako, ako v prípade SLOVSEFF sa jedná o nenávratné granty.


Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a záznamov zo zdrojov http://vasspravca.com je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Váš správca spol. s r.o. porušením autorského zákona.