Kotolňa

Vlastná kotolňa v bytovom dome

Jednou z možností obnovy a úspory bytového domu je výstavba vlastnej kotolne, alebo rekonštrukcia starej.
Vlastná kotolňa spolu so zateplením bytového domu patria k najvyšším položkám pri obnove bytového domu. Ale ide o investíciu s pomerne rýchlou návratnosťou.
Odpojením od centrálneho zásobovania teplom a vybudovaním kotolne totiž bytový dom dokáže ušetriť až 35 percent nákladov na teplo. Pri neustále rastúcich cenách energií je nezávislosť od teplární stále zaujímavejšou.

Vstupné náklady

Cena novej kotolne sa líši od lokality a počtu bytov v bytovom dome. No pri menšom paneláku s 30 bytmi sa cena pohybuje približne od 43-tisíc do 50-tisíc eur.

Alternatívne zdroje energie

Ak uvažujete nad rekonštrukciou starej kotolne alebo výstavbou novej, skúste sa informovať aj o možnostiach alternatívnych zdrojov energie. Úspora na príprave tepla by potom mohla byť ešte významnejšia.

V súčasnosti sa do bytových domov bez problémov dajú namontovať aj kotle na biomasu či automatické kotle na pelety. Obavy z toho, že by si museli vlastníci chodiť každý večer prikladať lopatou, nie sú na mieste. Vďaka automatickým zásobníkom je potreba ľudskej obsluhy minimálna.

Ako vybudovať vlastnú kotolňu

Na vybudovanie vlastnej kotolne treba urobiť tri základné kroky. Vypracovať projektovú dokumentácie kotolne. Požiadať o stavebné povolenie od príslušného stavebného úradu. A odhlásiť sa od centrálneho zasobovateľa tepla (za odpojenie sa platí).

Výhody vlastnej kotolne

 • úspora energií až 40 percent
 • teplá voda sa zohrieva priamo v dome, jej nedostatok nehrozí
 • obyvatelia domu si môžu naprogramovať špičku a útlm vykurovania a ušetriť
 • dá sa nastaviť temperovanie na istú teplotu. V prechodných obdobiach, na jar a na jeseň, ľuďom nehrozí zima v bytoch. V centrálnom režime začnú teplárne kúriť, až keď teplota klesne pod určenú hodnotu

Čoho sa pridŕžať pri výbere správneho kotla pre vykurovanie Vášho objektu?

Kúpa nového kotla nepatrí medzi každodenné investície. Technická životnosť kotlov sa pohybuje v rozmedzí až do 20 až 25 rokov.Je preto dôležité venovať jeho výberu zvýšenú pozornosť. Majitelia domu stoja pred vážnym rozhodnutím, aký zdroj tepla zvoliť na vykurovanie alebo na ohrev vody. Nie každý je odborníkom v oblasti ústredného vykurovania a rady od kvalifikovaných odborníkov preto dokážu túto situáciu značne uľahčiť.

Na slovenskom trhu je dostupných niekoľko rôznych typov kotlov. Voľba optimálnej vykurovacej sústavy závisí od dispozičného riešenia objektu, tepelno-technických vlastností stavby, prevádzkových požiadaviek užívateľov, ale aj klimatických podmienok. Pri rozhodovaní o kúpe kotla sa treba v prvom rade zamerať na základné požiadavky týkajúce sa bezpečnosti, spoľahlivosti, účinnosti a servisných možností pre daný typ kotla.

Na čo sa zamerať z hľadiska bezpečnosti Vášho vykurovacieho zariadenia?

Bezpečnosť prevádzky je najdôležitejšou požiadavkou pre akéhokoľvek zariadenie. V prípade, že niektoré súčasti kotla a vykurovacej sústavy nie sú funkčné alebo sú poškodené, môže dôjsť k požiaru, výbuchu či obareniu užívateľa. Z tohto hľadiska treba dbať na to, aby bezpečnosť kotla po elektrickej stránke bola zaručená pri správnom uzemnení podľa platných noriem. Kontrolu musí vykonať odborne spôsobilá osoba a elektrické napojenia môžu byť vykonané len kvalifikovanou osobou v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, aby boli rešpektované príslušné technické normy.

Čo spoľahlivosť Vášho kotla?

Bezpečnosť kotla je nepochybne prvoradá. Dôležité je však aj to, aby kotol pracoval správne a bol aj spoľahlivý po celú dobu jeho používania. Počas svojej životnosti, čo je približne 20 až 25 rokov, by mal byť pri primeranej a pravidelnej údržbe funkčný a prevádzky schopný. Preto ho treba pravidelne v zmysle servisného predpisu výrobcu kotla, ale aspoň raz ročne najlepšie pred vykurovacím obdobím, nechať prekontrolovať a nastaviť príslušným odborne spôsobilým servisným technikom. Po uplynutí „základnej“ životnosti však treba počítať s tým, že kotol, hoci je neustále funkčný a dobre udržiavaný, bude mať po tomto období nižšiu účinnosť a horšiu ekonomiku prevádzky ako nové zdroje tepla. Na starom kotly sa takisto už môžu prejavovať známky opotrebovania a cena náhradných dielov býva zvyčajne pomerne vysoká. V takom prípade treba opäť zvážiť kúpu nového funkčného zariadenia.

Aké sú kritériá hospodárnosti kotla?

Pri výbere je dôležité zvážiť si pomer medzi ponúkanou kvalitou a cenou. Jeho účinnosť by sa mala porovnávať s technickými možnosťami a vlastnosťami aktuálnych moderných výrobkov na trhu, ako aj alternatívnych zdrojov tepla. Pre kotol je rozhodujúcou vlastnosťou účinnosť, resp. ročný stupeň využitia a možnosti regulácie. Regulácia predstavuje ekonomiku prevádzky, tzn. koľko užívateľ zaplatí za vykurovanie a prípravu teplej vody. Odborníci na vykurovanie sa zhodujú v tom, že pri výbere kotla je nevyhnutné venovať pozornosť aj súvisiacim problémom ako napríklad úroveň zateplenia domu, aká je použitá vykurovacia sústava a vykurovacie telesá, možnosti zníženia teploty vykurovanej budovy v noci alebo počas neprítomnosti obyvateľov, inštalácia termostatických ventilov na vykurovacie telesá a pod. Všetky tieto faktory ovplyvňujú ekonomiku prevádzky.

Pri výbere nového kotla hrá však okrem spomínaných základných požiadaviek podstatnú úlohu hneď niekoľko ďalších parametrov. Treba zohľadniť investičné náklady, cenu a dostupnosť paliva, možnú úsporu energie, účinnosť, ale aj šetrnosť kotla vo vzťahu k životnému prostrediu.

Zdroj tepla sa volí na základe potreby tepla pre zabezpečenie jeho plynulej dodávky pre potreby vykurovacej sústavy príp. aj prípravy teplej vody. Podkladom pre výpočet tepla – tepelných strát, je kvalifikovaný výpočet podľa STN EN 12831: Vykurovacie systémy v budovách. Ide o metódu výpočtu projektovaného tepelného príkonu, ktorá stanovuje postup výpočtu tepelných strát prechodom tepla cez stavebné konštrukcie a tepelné straty infiltráciou, ako korektný predpoklad na dimenzovanie všetkých súčastí navrhovania vykurovacej sústavy počnúc vykurovacími telesami, cez rozvody až po zdroj tepla.

Použitie kotlov podľa rôznych druhov paliva

Výber paliva súvisí s prísunom energie do kotla, ktorou sa treba zaoberať ešte pred jeho inštaláciou. V súčasnosti slovenský trh ponúka niekoľko druhov paliva. Najrozšírenejšími u nás sú plynné palivá – zemný plyn, propán-bután a bioplyn. Zemný plyn predstavuje čistý, spoľahlivý a pružný zdroj energie. Využíva sa preto vo veľkej väčšine domácností. Na jeho prívod stačí mať vybudovanú prípojku z verejného plynovodu a príslušnú plynoinštaláciu. Propán-bután sa využíva predovšetkým v samostatne stojacich budovách, ku ktorým nie je možné vybudovať plynovú prípojku. Vykurovanie propán-butánom je relatívne drahé a jeho uskladnenie si vyžaduje dodržiavanie bezpečnostných zásad, nakoľko sa skladuje v blízkosti budovy v nadzemných alebo podzemných nádržiach. Bioplyn je alternatívne palivo, zatiaľ sa používa veľmi zriedkavo.

Pomerne veľa domácností stále využíva tuhé palivá, ako sú koks, hnedé a čierne uhlie a palivové drevo v rôznej forme. Relatívnou nevýhodou tuhých palív je potreba dostatočného miesta na ich uskladnenie. Kotly na tuhé palivo sa používajú najmä v miestach, kde nie je zavedený plynovod a neexistuje dostatočne dimenzovaná elektrická sieť na vykurovanie. V súčasnosti sa ale zvyšuje aj využitie upravenej biomasy, najmä v podobe drevených brikiet, peliet či drevnej štiepky. Ich podstatnou výhodou oproti iným tuhým palivám a čiastočne aj v porovnaní so zemným plynom je ekologickosť. Ide totiž o obnoviteľný zdroj energie.

Ďalšiu možnosť predstavuje využitie elektrickej energie. Prednosťou elektrických kotlov je možnosť jednoduchej a priamej premeny elektriny na teplo, vysoký komfort prevádzky a ochrana životného prostredia. Elektrokotly lokálne neprodukujú žiadne emisie, a preto sa neznižuje kvalita ovzdušia. Takýto spôsob vykurovania síce patrí k najčistejším, veľmi komfortným, jednoduchým a pružným, ale aj najdrahším. Vykurovanie je asi o 20 % drahšie než plynom a asi o 40 % drahšie v porovnaní s uhlím.

Kvapalné palivá ako ľahký vykurovací olej a nafta sa používajú zriedka.

Čo je rozhodujúce pri zohľadnení výkonu Vášho kotla?

Výkon kotla musí zodpovedať tepelným stratám objektu a potrebám prípravy teplej vody. Orientačne si požadovaný výkon kotla môžete vypočítať nasledujúcim spôsobom:

Vypočítajte koľko kubických metrov má Váš dom – plocha v m2 x výška priestoru.
Túto hodnotu vynásobte:

 • číslom 25 – pri zateplenom dome na juhu Slovenska
 • číslom 27 – pri zateplenom dome na severe Slovenska
 • číslom 33 – v nezateplených prípadoch

Výsledok vydeľte 1000 a dostanete orientačný potrebný výkon v kW.

Uvedený spôsob výpočtu je však iba veľmi orientačný. Presnú hodnotu vie určiť projektant vykurovania a riadi sa ňou ďalší postup pri výbere vhodného kotla. Správne naprojektovaný kotol potom dokáže zabezpečiť dostatok tepla aj v najväčších mrazoch a v prechodných obdobiach v roku umožňuje znížiť výkon na optimálnu hodnotu. V prípade, že by sa hodnota výkonu určila iba približne, môže dôjsť k zhoršeniu regulačných možností vykurovacej sústavy alebo kotol s malým výkonom Vám nebude vedieť dodať toľko tepla koľko budete chcieť a budete mať nižšiu teplotu v interiéri. Správne navrhnuté vykurovacie teleso musí do vykurovaného priestoru dodať také množstvo tepla (sálaním alebo konvekciou), aby sa užívateľovi zabezpečil pocit tepelnej pohody. Projekčný návrh od odborníka je v tejto fáze výberu kotla rozhodujúcim odborným riešením. Najmä keď chcete predísť možným neskorším komplikáciám.

Aké sú zásady pri správnom umiestňovaní kotla v dome?

Na umiestnenie kotla v dome existuje množstvo obmedzení. Tie sú dané normami, technickými predpismi, odporúčaniami a pravidlami. Treba však zohľadniť aj stavebné dispozície budovy a typ vykurovacej sústavy.
Medzi základné požiadavky a obmedzenia pri umiestňovaní kotla patrí:

 • manipulačný priestor pred kotlom najmenej 80 cm
 • miestnosť musí mať priestor najmenej 0,8 m³ na každý 1 kW výkonu kotla
 • v miestnosti sa nesmie skladovať horľavý materiál
 • miestnosť musí byť vetrateľná, suchá a bez možnosti vzniku či vírenia prachu
 • dvere a okná miestnosti nesmú byť utesnené
 • dvere sa musia otvárať smerom von

Kotol môže byť umiestnený stacionárne na podlahe, alebo sa môže zavesiť na stenu.

Čo je dôležité z hľadiska kritérií pre odvod spalín?

Súčasné plastové okná a eurookná sú takmer dokonale tesné. Podstatným kritériom pri výbere správneho kotla a miesta jeho inštalácie je možnosť prívodu vzduchu. Aby bola prevádzka kotla bezpečná, je nevyhnutné zvoliť vhodný systém nasávania spaľovacieho vzduchu a odvodu spalín. Prívod spaľovaného vzduchu a odvod spalín musí byť spoľahlivý, bezpečný a bezporuchový.
Najčastejšie sa využívajú nasledujúce spôsoby odvodu spalín:

 • Komín predstavuje tradičné riešenie odvodu spalín. Tie sa odvádzajú do komína kde je ťah a spaľovací vzduch si kotol odoberá z miestnosti, kde je nainštalovaný. Táto miestnosť musí mať zaistené dostatočné vetranie, t.j. vzduch sa privádza cez netesné okná alebo je dostatočný prívod vzduchu zabezpečený pomocou neuzatvárateľných otvorov potrebnej veľkosti.
 • Kotol so združeným prívodom aj odvodom spalín tzv. turbokotol na rozdiel od kotlov napojených do komína nemá špeciálne nároky na prívod vzduchu do miestnosti, kde je umiestnený. Jeho spaľovací priestor je uzatvorený a teda oddelený od okolitého prostredia a preto je možné ho umiestniť aj do malého nevetraného priestoru. Spaliny sa odvádzajú pomocou špeciálneho zdvojeného potrubia do vonkajšieho prostredia, odkiaľ sa zároveň privádza spaľovací vzduch.
 • Poloturbo je alternatívne riešenie, kde sa spaliny pomocou ventilátora horáka alebo spalinového ventilátora odvádzajú do odvodu spalín, čím sa spoľahlivo zabezpečuje odvod spalín spalinovým potrubím až do vzdialenosti 10 metrov. Musí však byť zabezpečený spoľahlivý prívod spaľovacieho vzduchu.