Obnova bytových domov

obnova-BD
Obnova bytových domov

Zvyšujúce sa ceny energií sú dôvodom, prečo hľadať možnosti ako ušetriť. Opatrenia týkajúce sa významnej obnovy budov prinášajú majiteľom, ako aj nájomcom nehnuteľností množstvo výhod. Šetria peniaze za energiu, zvyšujú komfort bývania a pozitívne vplývajú na životné prostredie. Mnohým sa myšlienka znižovania energetických nákladov páči. Len máloktorí však skutočne efektívne opatrenia aj zrealizujú. Príčinou býva nedostatok informácií o možnostiach, ktoré poskytujú. Často sú preceňované súvisiace náklady či dočasný diskomfort. Navyše, niektorí majitelia či nájomcovia nehnuteľností považujú výsledné prínosy za neisté.

Definícia významnej obnovy

Významne obnovená budova je existujúca budova, na ktorej sa vykonali stavebné úpravy zásahom do technických systémov a zásahom do tepelnej ochrany zateplením jej obvodového a strešného plášťa, výmenou pôvodných otvorových výplní budovy najmenej v rozsahu 25% plochy obalových konštrukcií budovy, pričom sa stavebné úpravy môžu vykonať aj postupnými krokmi. Požadovaná úroveň energetickej hospodárnosti má byť taká, ktorá vedie k najnižším nákladom počas odhadovaného ekonomického životného cyklu, pričom najnižšie náklady sa stanovujú s ohľadom na investičné náklady súvisiace s energiou, prípadné náklady na údržbu a prevádzku (vrátane nákladov na energiu, úspory v dotknutej budove, príjmy z vyrobenej energie) a prípadné náklady na likvidáciu.

Aké sú základné úsporné opatrenia v rámci významnej obnovy budov?

Primárnou požiadavkou na zaistenie minimálnych tepelných únikov je kvalitná tepelná izolácia. Zateplenie sa netýka len obvodových stien a podláh, ale aj strechy, okien, dverí a ďalších rizikových miest. Základné úsporné opatrenia sú nasledovné:

  • výmena okien (obmedzí nekontrolovateľný prievan)
  • zateplenie obalových konštrukcií domu (obvodové steny, strecha, podkrovie, vnútorné steny, prízemie, podlahy)
  • vhodná voľba zdroja tepla a spôsobu vykurovania
  • zabezpečenie správnej regulácie vykurovania
  • možnosť riadeného vetrania

Čo je potrebné spraviť pred začiatkom významnej obnovy bytového domu?

Najdôležitejšie je získať súhlas vlastníkov bytov. Samotné rozhodnutie o zateplení, t. j. výber projektanta, realizačnej firmy, cena zhotovenia, spôsob financovania, ako aj záruky za úver sú len vtedy platné, ak zaň hlasujú na domovej schôdzi minimálne dve tretiny všetkých vlastníkov bytov v dome. Majitelia, ktorí sa nemôžu zúčastniť hlasovania, majú právo splnomocniť iné osoby, ktoré ich na ňom zastúpia. Zároveň sa určí aj výška príspevku do fondu opráv.

Koľko tepla spotrebujeme na vykurovanie?

Priemerná slovenská štvorčlenná rodina obývajúca merný byt s rozlohou približne 72 m² ročne spotrebuje cca 12,5 MWh (45 GJ) tepla. Vykurovanie má na ňom zhruba dvojtretinový podiel. Zostatok sa využíva predovšetkým na prípravu teplej vody. Tento pomer sa v dôsledku zlepšovania tepelnoizolačných vlastností budov a hygienických návykov ich obyvateľov môže blížiť k hranici 50 percent. Výdavky súvisiace s vykurovaním sú ovplyvnené tepelnotechnickými vlastnosťami obvodových konštrukcií, ako aj zariadeniami techniky prostredia, najmä zdrojom tepla, potrubnými rozvodmi, vykurovacími telesami a príslušnou regulačnou technikou

Kadiaľ teplo uniká a čo najviac ovplyvňuje veľkosť tepelných strát?

Obalové konštrukcie domu Podiel na tepelných stratách pred obnovou Zníženie tepelných strát po vykonaní obnovy
Okná 35,0 % 2 – 10 %
Vonkajšie steny 31,0 % 15 – 25 %
Strecha 12,5 % 8 – 13 %
Prízemie 12,4 % 0 – 1 %
Vzduchová priepustnosť okien 9,1 % 0 – 1 %
Spolu 100 % 25 – 50 %
Hydraulické vyregulovanie 10 – 15 %

Pred uskutočnením samotnej obnovy musia vlastníci podniknúť nasledovné kroky:

  • výber projektanta na vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy (PD)
  • výber realizátora obnovy
  • odsúhlasenie financovania obnovy

Body 1) a 2) je možné schvaľovať súhlasom nadpolovičnej väčšiny zúčastnených vlastníkov po hodine na schôdzi alebo výborom. Na bod 3) je potrebný 2/3 súhlas všetkých vlastníkov na schôdzi, resp. písomným hlasovaním.