Zmena vlastníka bytu

Ak ste sa rozhodli predať/kúpiť/darovať byt, nový aj pôvodný vlastník sú povinní správcovi poskytnúť nasledovné dokumenty (originál a kópiu s tým, že originál poslúži iba k nahliadnutiu na overenie kópie):

 • návrhu na vklad do katastra potvrdený katastrom, prípadne list vlastníctva, v prípade ak ho nový majiteľ už obdržal (po doručení listu vlastníctva majiteľovi bytu je potrebné kópiu predložiť správcovi)
 • kúpnu zmluvu, prípadne zmluvu o prevode bytu alebo NP
 • preberací protokol

Obaja, pôvodný aj nový majitelia podpíšu správcom pripravenú dohodu o vysporiadaní nákladov za kalendárny rok, kde sa uvedie ku dňu odovzdania priestoru do užívania novému majiteľovi:

 • počet osôb
 • číslo a stav vodomerov na teplú úžitkovú vodu a studenú vodu
 • číslo a stav meračov tepla

Súčasne sa dohodne aj spôsob vyúčtovania, kde a komu bude vyúčtovanie za užívanie bytu zaslané (dohodne sa dátum zmeny vlastníctva pre účely vyúčtovania, ktorý je vždy 1. deň v mesiaci. Je na vlastníkoch, či to bude k prvému dňu v mesiaci alebo po fyzickom odovzdaní bytu):

 • pôvodný vlastník bytu poskytne správcovi adresu, na ktorú bude zaslané ročné vyúčtovanie
 • pôvodný vlastník bytu poskytne správcovi číslo bankového účtu, na ktorý mu zašle prípadný preplatok z vyúčtovania
 • nový vlastník bytu súčasne (ak má list vlastníctva) môže podpísať aj pristúpenie k zmluve o výkone správy, ktorá sa na byt v dome vzťahuje
 • nový vlastník obdrží mesačný zálohový predpis, na ktorom bude mať uvedenú výšku mesačnej platby, variabilný symbol a číslo bankového účtu domu

Vlastníctvo k bytom, NP a garážam sa mení nielen z dôvodu predaja (prevodu), ale aj z dôvodu ukončeného dedičského konania a darovania bytu:

 • v prípade dedičského konania je dedič povinný bezodkladne predložiť správcovi právoplatné osvedčenie o dedičstve, prípadne list vlastníctva
 • v prípade darovacej zmluvy, ak sa darca a obdarovaný dohodnú môžu správcu požiadať o spracovania vyúčtovania ku dňu darovania, vtedy je za potrebné postupovať ako pri predaji bytu. Ak sa účastníci darovacej zmluvy dohodnú, že obdarovaný vstúpi do práv a povinností darcu, podpíše obdarovaný o tejto skutočnosti u správcu prehlásenie

Upozornenie: Ak darujete (čiže tzv. „prepisujete“) byt/NP, ale naďalej ho budete užívať a chcete sa zúčastňovať schôdzí/zhromaždení vlastníkov/spoločenstva, nový majiteľ Vám musí zabezpečiť notársky overené poverenie na takéto úkony (ak s tým súhlasí). Týmto notársky overeným poverením sa budete preukazovať pri zápise do prezenčnej listiny na začiatku každej schôdze/ zhromaždenia.


Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a záznamov zo zdrojov http://vasspravca.com je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Váš správca spol. s r.o. porušením autorského zákona.