Ekonomická správa budov

ekonomicka-sprava-budov
EKONOMICKÁ SPRÁVA BUDOV

Ekonomické oddelenie vedie podrobnú evidenciu platieb a výdavkov vlastníkov, vystavuje zálohové predpisy za jednotlivé služby, zaúčtováva jednotlivé platby, vykonáva úhrady došlých dodávateľských faktúr, kontroluje finančné náklady na jednotlivé služby, kontroluje dodržiavanie úhrad od jednotlivých vlastníkov a na konci zúčtovacieho obdobia vyhotoví vyúčtovanie zálohových platieb jednotlivým vlastníkom.

1. v oblasti ekonomiky a hospodárenia je správca povinný:

 • a.) do desiatich dní odo dňa platnosti zmluvy o výkone správy zriadiť účty domu, na ktoré budú plynúť mesačné zálohové platby, a to účet fondu prevádzky a účet fondu opráv a údržby a do troch dní odo dňa zriadenia týchto účtov oznámiť vlastníkom čísla účtov,
 • b.) viesť evidenciu príjmov a výdavkov domu vrátane vypracovania vyúčtovania služieb spojených s prevádzkou objektu, pričom vyúčtovanie jednotlivých služieb je správca povinný vykonať, ak sa nedohodne inak, nasledovne:
  • podľa osobomesiacov pri
   • dodávke elektrickej energie do spoločných častí a zariadení
   • upratovaní spoločných priestorov
   • prevádzke a servisu výťahov
   • odvoze domového odpadu (OLO)
  • podľa nameraných hodnôt pri
   • dodávke studenej vody
   • dodávke tepla do bytov
  • podľa pomeru plochy bytov alebo nebytového priestoru k súčtu plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnosti pri
   • poistení domu
   • zimnej údržbe
   • zrážkovej vode
   • deratizácii, dezinfekcii, dezinsekcii
  • rovnakým podielom na každý byt pri
   • havarijnej službe

2. správca je ďalej povinný zabezpečiť

 • vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou domu a verejných poplatkov tretím stranám, tieto úhrady správca vykoná, len ak sú na účte domu na tento účel dostatočné finančné prostriedky
 • určovanie výšky záloh za služby spojené s užívaním domu
 • inkaso príspevkov na účet domu
 • určovanie doby splatnosti úhrad a ich vymáhanie
 • výkon cenovej, technickej a vecnej kontroly vykonávania a fakturácie prác na dome
 • vyúčtovanie príjmov a výdavkov domu

3. spôsob rozúčtovania nákladov

Môže byť zmenený iba na základe písomného rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny vlastníkov a musí byť v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Právne služby

Včasné adresné označenie neplatiča a pružné následné úspešné inkasné konanie garantuje pre nehnuteľnosť vysokú platobnú morálku, kvalitu a pravidelnosť dodávaných služieb a istotu pri poukazovaní preplatkov z vyúčtovania služieb.

Právna agenda

 • sledovanie a zabezpečovanie dodržiavania uzatvorených nájomných zmlúv na spoločné priestory domu
 • príprava podkladov pre úpravu existujúcich, alebo pre vypracovanie nových nájomných zmlúv
 • uzatváranie nájomných zmlúv na prenájom spoločných priestorov v dome, avšak len na základe pokynov a predchádzajúceho súhlasu vlastníkov
 • príprava pre podanie návrhov na súd vo veciach týkajúcich sa správy domu, zastupovanie vlastníkov pred orgánmi štátnej správy, alebo obce vo veciach týkajúcich sa správy domu
 • bezplatné základné právne poradenstvo v oblasti zabezpečovania správy objektov

 


Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a záznamov zo zdrojov http://vasspravca.com je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Váš správca spol. s r.o. porušením autorského zákona.