Zberný dvor Petržalka

Určenie a podmienky uskladnenia:

Zberný dvor je určený na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre občanov Petržalky, resp. pre osoby, ktoré preukážu vzťah k nehnuteľnostiam (byt, dom, garáž a pod.) v Petržalke.

Adresa:

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka
Čapajevova 6, 851 01 Bratislava
GPS lokácia 48.114238, 17.098704

Tel.:

zberný dvor – 02/63 821 203
vrátnica – 0905/902 254
vedúci prevádzky – 0905/902 255

Prevádzková doba:

Pondelok – sobota od 8.00 do 18.00 hod.
Nedeľa, sviatky mimo prevádzky

Druh odpadu:

 • Drobný stavebný odpad (tehly, betón, obkladačky, dlažba a pod. zbavený papiera, plastov, dreva a pod.) a materiálov po drobných stavebných úpravách v bytoch a domoch, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie. Maximálne množstvo pre uloženie do kontajnera je 200 kg/rok na jednu domácnosť.
 • Objemný odpad – len rozobratý drevený nábytok, skrine, sedacie súpravy, postele, okenné rámy bez sklenenej výplne a dosky do 2 metrov dĺžky a 1 metra šírky v množstve do 1 m3 /rok na jednu domácnosť.
 • Kovový odpad – bez obmedzenia.
 • Elektrické spotrebiče (elektroodpad ako chladničky, práčky, TVP, PC, monitory a pod.) bez obmedzenia.
 • Tabuľové sklo (okrem skla s drôtom) bez obmedzenia.
 • Biologicky rozložiteľný odpad – lístie, tráva, konáre narezané do dĺžky 1 metra v množstve do 1 m3 /rok na jednu domácnosť.
 • Odpadový papier na recykláciu bez obmedzenia.
 • Pneumatiky z osobných motorových vozidiel a motocyklov. Pozor!!!!! Poplatok 1,50 €/ks.

Obsahom odpadu nemôže byť (na ich likvidáciu treba vyhľadať špecializované firmy):

 • Nerozobratý nábytok
 • Uhynuté zvieratá
 • Komunálny odpad
 • Nebezpečný odpad (nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách, plynoch a pod., azbest)
 • Chemické látky, farby, riedidlá a ich obaly
 • Plasty

Povinnosti dovozcu odpadu:

 • Pri dovoze odpadu na zberný dvor je dovozca povinný prihlásiť sa u pracovníka zberného dvora a riadiť sa jeho pokynmi.
 • Dovozca je povinný predložiť službukonajúcemu pracovníkovi občiansky preukaz na zápis do evidencie.
 • V knihe dovozov odpadu pre štatistické vyhodnocovanie bude zapísané meno a priezvisko, bydlisko, druh a množstvo privezeného odpadu. Ďalšie osobné údaje nebudú zaznamenávané.
 • Pri dovoze odpadu je do areálu Zberného dvora povolený vjazd len vozidlám s celkovou hmotnosťou do 3,5 t.
 • V celom areáli Zberného dvora je prísne zakázané fajčiť, manipulovať s otvoreným ohňom a voľne sa pohybovať nepovolaným osobám.

Bližšie informácie nájdete na stránke www.mpvps.sk.

Ak nie z viny prevádzkovateľa Zberného dvora nebude možné prevziať odpad odporúčame odviezť odpad na zberný dvor spoločnosti OLO na Ivanskej ceste.

Mohlo by Vás ešte zaujímať ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *